Torba Yasasının Maddeleri ve İçeriği


2011 yılının ilk ses getiren gündemi olma özelliğine sahip “Torba Yasa Tasarısı”  kabul gören maddeleri ve içerdiği yeni kanun değişiklikleri ile kamuoyu gündeminde merakla takip ediliyor.

Torba Yasa Tasarısı Maddeleri 2011TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, “Torba Tasarı” olarak belirtilen, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının 20 maddesi daha kabul edildi. Buna göre, ”Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”yla, kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek.

TORBA YASA TASARISININ KABUL EDİLEN MADDELERİ NELER?

Yavaş yavaş ilerleyen kabul etme işlemi vatandaşın yeni haberleri takip etmesini de güçleştiriyor. Zira her gün yeni maddeler oylamaya sunuluyor ve bir kısmı kabul edilirlen bir kısmı redediliyor. Nitekim pek çok kişinin bu değişikliklerden ve tasarının maddelerinin ne olduğundan da haberi olmadığını düşünüyorum.

HAMİLE MEMURA NÖBET YOK

Kadın memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğum sonraki 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilecek. Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

ANALIK İZNİ

Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek. Burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt dışına atanan memurlar veya yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine, görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek. 5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek. Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak.

AYLIKSIZ İZİNLİ SAYILACAK

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak. Memurlar, kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak.

BAŞARILI MEMURA ÖDÜL

Tasarıda, başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor. Buna göre üstün başarı belgesi alan memura, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200’üne kadar ödül verilebilecek. Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve çalışma şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirler olacak. Valiler illerde, kaymakamlar ilçe sınırları dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin üst disiplin amiri olacak.

İL DIŞINA ÇIKMA İZNİ KALKIYOR

İkamet ettiği il sınırları dışına çıkma, toplu müracaat ve şikayet ile yasaklanmış yayın bulundurma fiilleri, disiplin suçu olmaktan çıkarılıyor. Tasarıyla, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alan memurların atanamayacakları görevler yeniden düzenleniyor. Buna göre, aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üst düzey kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak. Bu sürelerin sonunda, bu görevlere atanmaları mümkün olacak.

GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME

Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Geçici süreli görevlendirme süresi, 1 yılda 6 ayı geçemeyecek. Memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecek.

SÖZLEŞMELİ SENDİKALI OLACAK

Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek. Sözleşmeli personel, Anayasa’da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilme hakkına sahip olacak.

GREV YASAK

Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak. Özürlülerin devlet memurluğuna alınma sınavları, merkezi olarak yapılacak.

Başkaları Bu Haberleri de Okudu :

  • 2011 yılı başından beri gündemde olan Torba Yasa Tasarısının kabul edilen maddeleri açıklandıkça yasaların içeriği de gün yüzüne çıkıyor. Özellikle memurlar ve memurluk ile ilgili pek çok madde ...

  • Haberlerine yetişemediğimiz 2011 Torba Yasa Tasarısı kabul edilen maddeleri ile her geçen gün biraz daha büyüyor. En son alınan kararlar ve kabul edilen maddeler arasında memurlar ile ilgili çok ö ...

  • Torba yasa tasarısı görüşülmeye devam ediyor. İşte torba yasa tasarısı nedir hakkındaki haberimiz . . . Torba Yasa Tasarısı Nedir? Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Kamu Alacakların ...

  • 28 Haziran 2013 itibari ile kabul edilen torba yasada pek çok madde meclisten geçerek kabul edildi. Halk arasında hızlı kanun olarak da adlanıdırlan torba yasa, ilk etapta tasarı olarak meclise ...

  • Kamuda 47.000 Kişi İş Sahibi Oluyor, Hangi Kamu Kuruluşu Kaç Kişi Alıyor, Kamuda İş Arayanlar Müjde Bakanlar Kurulu'nun bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak, 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere ...

 
14 Ocak 2011 Saat : 2:48

Torba Yasasının Maddeleri ve İçeriği Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

Haberdisk.com Facebook’da

Son Yorumlar

DMCA.com