Mütekabiliyet Yasası Nedir |Kanun Maddeleri Tam Metin

” Mütekabiliyet Yasası Nedir ? “ sorusunun cavabına kanun metninin tamamını paylaşarak ceva verdik. . .

Türkiye’deki emlak satışlarını arttıracak yasanın tartışmaları hala sürüyor. Yabancı milletten insanların Türkiye’den konut, emlak ve mülk satın almalarını kolaylaştıran yasanın ne olduğunu bilmek isteyenler için “Mütekabiliyet Yasası” maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

Mütekabiliyet Yasası Nedir Maddeleri Nelerdir“Mütekabiliyet Yasası” Tam Metin

Bugüne kadar 42 ülke vatandaşının Türkiye’den mülk edinmesini engelleyen yasa, Mütekabiliyet Yasası ile birlikte ortadan kalkacak. Libya, Suriye, Sudi Arabistan, Katar, Birleşik Araş Emirlikleri, Türki Cumhuriyetler gibi ülkeler yasa ile birlikte Türkiye’den mülk sahibi olabilecek.

Kabul Tarihi: 3/5/2012
MADDE 1– 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35- Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Bakanlar Kurulu kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.
Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Bu ticaret şirketleri dışındakiler taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu ticaret şirketleri ile yabancı uyruklu gerçek kişiler lehine taşınmaz rehni tesisinde bu maddede yer alan sınırlamalar uygulanmaz.

Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçüm ve miktar olarak belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır. İlgili Bakanlıkça başlama ve bitirilme süresi belirlenerek onaylanan proje tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilir. Onaylanan projenin süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgili Bakanlıkça takip edilir.

Askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ait harita ve koordinat değerleri bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ve bu yerlere ait değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Millî Savunma Bakanlığınca, özel güvenlik bölgeleri ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerleri ise İçişleri Bakanlığınca aynı sürede Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığa verilir. Bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl sonra bu fıkra uyarınca gönderilen belge ve bilgilere göre tapu işlemleri yürütülür.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyenler ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınırlamalar dışında miras yoluyla edinilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek bir yılı geçmeyen süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.”

MADDE 2– 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 36- 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki kişiler hariç olmak üzere yabancı uyruklu gerçek kişilerin, yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin ve uluslararası kuruluşların yüzde elli veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya yönetim hakkını haiz kişilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip oldukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler.

Birinci fıkrada belirtilen şirketlerin Türkiye’de kurulu başka bir şirkete doğrudan veya dolaylı olarak ortak olması durumunda, yabancı yatırımcının ortak olunan şirketteki nihai ortaklık oranının yüzde elli veya daha fazla olması halinde; yabancı yatırımcıların, taşınmaz maliki yerli sermayeli şirketlerin hisselerinin yüzde elli veya daha fazlasını doğrudan veya dolaylı olarak edinmesi ve taşınmaz maliki mevcut yabancı sermayeli şirketlerde yabancı yatırımcıların ortaklık oranının hisse devri sonucunda yüzde elli veya daha fazlasına ulaşması durumunda da aynı esaslar geçerlidir.

18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu şirketlerin, askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ve aynı Kanunun 28 inci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgelerdeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri Genelkurmay Başkanlığının ya da yetkilendireceği komutanlıkların; özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti edinimleri ise taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak değerlendirmelerde, edinimin ülke güvenliğine uygunluğu esas alınır.

Yukarıdaki fıkralar kapsamı dışında kalan yabancı sermayeli şirketler, yerli sermayeli şirketlerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinebilir ve kullanabilirler.

Taşınmaz rehni tesisinde, taşınmaz rehninin paraya çevrilmesi kapsamındaki mülkiyet edinimlerinde, şirket birleşmelerinden ve bölünmelerinden doğan taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak naklinde, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgeler gibi özel yatırım bölgelerindeki taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimlerinde ve ilgili mevzuata göre belli sürede elden çıkarma zorunluluğunun devam etmesi kaydıyla bankaların, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde kredi olarak sayılan işlemler nedeniyle ya da alacaklarını tahsil amacıyla edindikleri taşınmazlarda bu madde hükümleri uygulanmaz.

Bu madde kapsamında edinilen taşınmazların kullanımı, valiliklerce tapu kayıtları çerçevesinde belli aralıklarla izlenir.
Bu madde hükümlerine aykırı şekilde edinildiği veya kullanıldığı tespit edilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınmasını müteakip Ekonomi Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3– 2644 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Ölüm tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde tapu sicilinde miras intikalinin gerçekleşmemesi halinde tapu müdürlüğü, mirasçılık belgesi düzenlenmesi için yargıya başvurabilir. Tapu müdürlüğü mirasçılık belgesine göre tapu sicili kayıtlarını elbirliği mülkiyeti şeklinde tescil ederek güncelleştirir. Tapu müdürlüğünün bu yetki kapsamındaki başvuruları her türlü gider, vergi, resim veya harçtan muaftır.”

MADDE 4- 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Kayıt sahibinin yirmi yıl önce gaipliğine hüküm verilmiş veya tapu sicilinden malikin kim olduğu anlaşılamamış ise çekişmesiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur.”

MADDE 5– Bu Kanunun;
a) 2 nci maddesi yayımı tarihinden üç ay sonra,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

23 Eylül 2012
Okunma
bosluk

EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNDE BULUNMAYANLAR ile EKSİK BİLDİRİMDE BULUNANLARA AF

Emlak vergisi borcu olanlara kolaylık müjdesi haberdiskten. Vergi borcu bildiriminde bulunmayanlar ve ekisik bildirimde bulunanlar için af niteliğinde bir kolaylık geliyor.Vergi taksitlerini ödemeyenlerin birikmiş gecikme zammının tamamı silinecek.

1- Emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar:

Ev, dükkan, büro, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri satın alanların ya da miras ve bağış gibi yollarla edinenlerin; bu gayrimenkulleri edindikleri yılın sonuna kadar, ilgili belediyeye “Emlak Vergisi Bildirimi” vermeleri gerekiyor. Yıl sonuna üç aydan az süre kala edinenlerin (örneğin 15 Kasım’da edinenlerin) ise 3 ay içinde “Emlak Vergisi Bildirimi” vermeleri gerekiyor.

Torba Yasa ile emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar ile eksik bildirimde bulunanlar için “özel bir kolaylık” sağlanıyor.

Buna göre, 2010 yılı ve önceki dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi bildiriminde bulunmayan ya da eksik bildirimde bulunanlar, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın (Mart ayında yayınlanma durumuna göre Mayıs ayının) sonuna kadar bildirimde bulunacak.

– Tahakkuk eden vergi ve verginin yüzde 10’u oranındaki katkı payının tamamını ve

– TEFE/ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanan faizi

ikişer aylık dönemler halinde, 36 ayı bulabilen bir taksitte ödemeleri halinde; ceza kesilmeyecek, gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanmayacak.

2- Emlak Vergisi Taksitlerini Ödemeyenler:

– Emlak Vergisi tutarında herhangi bir af olmayacak.

– Birikmiş gecikme zammının tamamı silinecek bunun yerine TEFE/ÜFE değişim oranlarına göre hesaplanan düşük oranlı faiz hesaplanacak.

– Toplam borcu 36 ayı bulabilen bir vadede, iki ayda bir ödeyebilecekler.

– İsteyenlerin tamamını bir defada ödemeleri de mümkün.

Ödenmeyen motorlu taşıt vergisine faiz indirimi ve 36 ay vade

31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergisini ve birikmiş gecikme zammı da indirim ve ödeme kolaylığından yararlandırılıyor.

Buna göre;

– Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarında herhangi bir af olmayacak.

– Birikmiş gecikme zammının tamamı silinecek bunun yerine TEFE/ÜFE değişim oranlarına göre hesaplanan düşük oranlı faiz hesaplanacak.

– Toplam borcu 36 ayı bulabilen bir vadede, iki ayda bir ödeyebilecekler.

– İsteyenlerin tamamını bir defada ödemeleri de mümkün.

Trafik para cezasına af

· 31 Aralık 2010 tarihine kadar

tebliğ edilmeyen her trafik suçu için

120 TL ve altında kalan trafik para cezaları (idari para cezaları) ve gecikme zamları silinecek.

· Her trafik suçu için 120 TL ve altında kalan trafik para cezaları (idari para cezaları) tebliğ edilmeyecek.

Pişmanlıkla beyana özel jest var

MATRAH artırımından yararlanmayan ya da bir-iki yıl için yararlanan vergi mükellefi, istediği yıl için pişmanlıktan da yararlanabilecek.

Örneğin gizlediği bir geliri, aldığı naylon faturayı pişmanlıkla beyan eden mükellef, bütün cezalardan (hapis dahil) kurtulacak.

Pişmanlıkla beyan edilen matrah üzerinden;

1- Vergi

2- TEFE/ÜFE’ye göre düşük oranlı faiz hesaplanacak. Vergi ve faiz 18 taksitte 36 ay vadeyi bulabilecek şekilde ödenecek.

Bu durumda; vergi ziyaı cezası, pişmanlık zammı alınmayacak, hapis cezası yönünden de savcılığa başvurulmayacak.”

20 Şubat 2011
Okunma
bosluk

TOKİ Diyarbakır Projesi HAKKINDA |2011

Diyarbakır TOKİ Projesi HakkındaToplu Konut İdaresi (TOKİ), Diyarbakır’daki Sur bölgesinin gecekondulardan ve plansız yapılardan kurtarılması için kapsamlı bir kentsel dönüşüm projesi başlattı.
Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’a ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Apdullah Gül’ün video görüntüleri medyada göz önünde tutulmuştu. Gezi esnasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün”himayesine” aldığı tarihi Sur bölgesinin, TOKİ-Valilik-Bbelediye işbirliğiyle yürütülen projelerle ayağa kaldırılacağı belirtildi.

PROJENİN DETAYLARI

Nerede ne yapılacağı, hangi inşaat çalışmalarının yürütüleceği konusunda meraklanan Diyarbakı halkı proje hakkında detaylı bilgi almak istiyorsa:

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir ve Sur Belediyesi ile TOKİ tarafından yürütülen Alipaşa-Lalebey ve Suriçi (Cevatpaşa) Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projeleri ile gecekondulardan kurtarılacak. Sur çevresindeki iki mahallede bulunan 1596 hanenin yıkılmasıyla açığa çıkacak alan, kent park, yeşil alan ve şehrin diğer ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi planlanıyor.  Evi yıkılan ailelere, TOKİ’nin Çölgüzeli bölgesinde yaptığı konutlardan verilecek. Sur bölgesindeki gecekonduları yıkılanlar, 5 Ocak Çarşamba günü çekilecek kura ile TOKİ’nin Çölgüzeli bölgesinde yaptığı yeni evlerine nakledilecek. Gecekondusunun yerine TOKİ’den konut almak istemeyen aileler için ise 10 milyon liralık ödeme yapıldığı yapılan açıklamalar arasında yerini aldı.

5 Ocak 2011
Okunma
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

Haberdisk.com Facebook’da

Son Yorumlar

DMCA.com